Payday Loan

Bejelentkezés

Eseménynaptár

<<  Jan. 18  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Üzenőfal

Környezetvédelem.lap.hu

Greenfo

Természetvédelem

Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület

2011. évi közhasznúsági jelentés

1. Általános rész

A társaság neve

Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület

A társaság rövid neve

Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület

Székhelye

2890 Agostyán, Kossuth Lajos u.68/A.

Alakulás időpontja

1992. május 28.

Alakulás módja

Önálló

Cégjegyzék száma

megyei bíróságon regisztrált Pt.60.084/1992/2.

Adószáma

19150550-1-11

KSH száma

19150550-9253-529-11

Tevékenységi köre:

Természetvizsgálat

Könyvvezetés módja

Kettős könyvvitel

Beszámoló formája

Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Beszámoló aláírója

Oláh András

Mérlegzárás időpontja

Január 31.

Az Egyesület céljai:

a tagság az egyéb szervezetekkel, a lakossággal és kormányzati szervekhez tartozó résztvevőkkel együtt:

-          figyelemmel kíséri az ismert természeti értékeket,

-          terepbejárásokat, táborokat szervez,

-          felkutatja és feltérképezi a már ismerteken túli védelmet igénylő területeket és megbízás esetén kezelői jogot vállal ilyen területek védelmében,

-          jelzéssel él minden olyan esetben, amikor a természeti értékek veszélyeztetését, pusztítását észleli,

-          együttműködik más, hasonló célokra alakult szervezetekkel,

-          ismeretterjesztés céljából szabadidős tevékenységeket végez és szervez,

-          az egészségvédelem szempontjából programokat szervez, előadásokat és bemutatókat tart,

-          a természeti bejárások, túrák, táborok alkalmával gomba, gyógynövény és egyéb természeti javak begyűjtését és vizsgálatát végzi,

-          a feldolgozott adatok alapján az ismereteket írott és egyéb média segítségével rögzíti és ezeket másoknak átadja,

-          tevékenységéhez kapcsolódóan akciókat, előadásokat tart és oktatásokat szervez,

-          tömegsport tevékenységet végez, ami döntően kerékpáros túrázásban, teljesítmény gyalogtúrázásban, vízitúrázásban és barlangászatban nyilvánul meg,

-          az Egyesületi tagok Társadalmi Természetőr feladatokat látnak el.


Az Egyesület a tárgy év során bekövetkezett gazdasági eseményeket a törvényi előírásoknak megfelelően elkészített saját belső szabályzataival összhangban rögzíti a könyveiben, és mutatja ki a Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolójában.

A Számviteli törvény egyéb szervezetekre vonatkozó előírásai szerinti Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolót készít. Könyvvezetése kettős.

A kapott támogatásokat, vagy pályázatokon elnyert összegeket a támogatóval megkötött szerződés aláírásakor követelésként mutatja ki.

A közhasznú tevékenysége ellenértékéről számlát állít ki, melyeket az alaptevékenységéből származó bevételeknek minősülnek.

Az Egyesület minden elnyert pályázati pénz felhasználását elkülönítetten kezeli, melyeket meghatározott ideig elszámol az adományozóval.


Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A vezetőség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.


Az Egyesület vezetőségének tagjai:

Oláh András                                       egyesületi elnök

Ruppert Zsuzsanna                             elnökségi tag

Mocsi Ádám                                       elnökségi tag

Az Egyesület vezetőségének tagjai ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket.


A mérleg és eredménykimutatás tagolása nem tér el a Számviteli törvényben előírt sémától.

Az Egyesület az évi mérleg-fordulónapját nem változtatta meg.

Az Egyesület rendelkezik a kötelezően előírt szabályzatokkal, melyek a következők:

- Számviteli politika                                       - Leltározási szabályzat

- Pénzkezelési szabályzat                               - Értékelési szabályzat

- Selejtezési szabályzat

2. A számviteli politika fő vonásai

A társaság az eszközök és források értékelési szabályzatában rögzíti a mérlegtételekhez kapcsolódó és azt tovább részletező eszköz-, forrásfajták értékelésének végrehajtási feladatait.


Az eszközök besorolása

Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva.


Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából


Lényegesség kritériumai

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit.

A jelentős összegű hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti), tehát a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékű hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek voltak.

A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke

Azt tekintjük kisösszegű követelésnek, amely esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés.

Amortizációs politika

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.

Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó időarányosan vagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja.

Maradványérték: a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Az eszköz maradványértékét – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük.

Nem jelentős a maradványérték ha annak értéke az éves értékcsökkenés értékével egyenlő vagy annál alacsonyabb, illetve ha az kevesebb mint 100 E Ft, akkor az 100 E Ft-ot nem éri el. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.


Alkalmazott leírási módszer(ek)

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni

Értékcsökkenés elszámolása

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el. Az 50 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. A 2003-ban vagy azt követően beszerzett korábban még használatba nem vett eszközöknél a Tao Tv. 2. sz. melléklete szerinti 33 % ill. 14,5 % tárgyi eszközök, ill. szellemi termék esetén az elnök döntése alapján az eszközt 50 %-os értékcsökkenési leírással számoljuk el.

3. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések (Az adatok ezer Ft-ban szerepelnek)

Immateriális javak értéke
0
Tárgyi eszközök mérlegértéke
588
Készletek
134
Követelések
1
Pénzeszközök
642


Forint pénztár

1


Forint betétszámla

640Aktív időbeli elhatárolások
0


Költségek aktív időbeli elhatárolása

0

A saját tőke értéke 1 310 E Ft, induló tőke 0 E Ft, eredménytartalék 1199 E Ft és 111 E Ft mérleg szerinti eredményből áll.


Hosszú lejáratú kötelezettségek
0Rövid lejáratú kötelezettségek
55


szállító

45

464


NAV


10Passzív időbeli elhatárolások

0


Költségek passzív időbeli elhatárolása

0

4. Egyéb kiegészítések:

 • Az Egyesület hátrasorolt eszközökkel nem rendelkezik.
 • Az Egyesületnél kezelésben vett, a kincstári vagyont képző eszközök nincsenek.
 • Az Egyesület környezetvédelmet közvetlenül szolgáló eszközökkel nem rendelkezik.
 • Az Egyesületnek nincs olyan kötelezettsége, amelynek a visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél.
 • Az Egyesületnek pénzügyi helyzetét befolyásoló jövőbeni kötelezettsége nincs.
 • Az Egyesület környezetvédelmi kötelezettségekkel nem rendelkezik, a tárgyévben környezetvédelmi költségek nem merültek fel.
 • Az Egyesület a mérlegbe és az eredmény-kimutatásba új tételt nem vett fel, tételeket nem vont össze.
 • Az Egyesületnél az elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításánál változás nem volt.
 • Az Egyesületnél értékhelyesbítés nem történt, az értékhelyesbítésnek nyitó értéke nem volt.
 • Az Egyesület értékvesztést nem számolt el.
 • Az Egyesületnél tárgyévi ellenőrzés jelentős összegű hibát nem tárt fel.
 • Az Egyesület 2011-ben nem foglalkoztatott alkalmazottat.

5. Kimutatás az Egyesület vagyonáról és annak felhasználásáról a számviteli törvény előírásai szerint


Az Egyesület 2011-ben a következő költségvetési pályázatok pénzeszközéhez jutott hozzá

NCA-KD-11-0700 pályázat    460 E Ft,


Önkormányzatoktól:

Tata Önkéntes pályázat 150 E Ft elszámolva

Tata Sport pályázat 150 E Ft, elszámolva

Tata Körny. véd. pályázat 160 E Ft, elszámolva


SZJA 1%-os bevétel 93 E Ft


Más vállalkozóktól kapott támogatás:

Tatai Környezetvédelmi Zrt.   500 E Ft

Güntner Tata Kft.        50 E Ft


6. Költségek, ráfordítások: E Ft

Anyagjellegű ráfordítás

1 384


Anyagköltség

993


Igénybe vett szolgáltatások
372


Egyéb szolgáltatások költsége
19


Személyi jellegű ráfordítások

56


Bérköltség

47


Személyi jellegű egyéb kifizetések
9


Bérjárulékok
0


Értékcsökkenési leírás

449


Egyéb ráfordítás

0


Tevékenységeink 2011-ben:

A Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület

2011. évi Szakmai beszámolója

JANUÁR

Január 24. Hétfő: Részvétel a tatai Kossuth tér rehabilitációja című projekt lakossági fórumán (Liszt András)

Január 29. Szombat: Egyesületi részvétel a XIII. Gyémánt Gyula Emléktúrán (Liszt András, Liszt Balázs, Szabó Attila, Balog Ibolya, Pszota Attila, Vig Szilveszter, Vig Ákos, Szegleti Zsófia, Vig Edina)

- Egyesületi pályázatok írásának kezdete (Mocsi Ádám, Oláh András)

- 2011-es Programterv összeállítása

FEBRUÁR:

Február 8. Kedd: TCT gyűlés, Bordó ház

Február 14. Hétfő: Egyesületünk csapata megnyerte a Székesfehérváron megrendezett országos környezetvédelmi versenyt (Molnár Gézáné, Liszt András, Pozsonyi Miklós, Húber Viktória, Marosvölgyi Dorina, Nagy Alexandra (Kőkúti Ált. Iskola, Tata)

Február 14. Hétfő: Egyesületünk vándor természetfotó kiállítása a Tiszti klubban véget ért

Február 17. Csütörtök: VÉRCSE Közgyűlés Bokodon, ahol többek közt Mocsi Ádámot megválasztották a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülbírálására létrejött Munkacsoportba (MKCS). Február 18 és Március 7-e között az Akciócsoport összes településén (37) fórum-megbeszélés megrendezése

Február 19. Szombat: Egyesületi Elnökségi Ülés Tatán az Albatroszban (Liszt András, Molnár Tibor, Varga Zoltán és családja, Gulyás Irén, Mocsi Ádám, Oláh András, Törőcsik Attila, Cserteg István)

Február 26. Szombat: Túra az Által-ér mentén a Dunáig (47 fő és 3 kutya részvételével, túravezető: Oláh András)

Február 26. Szombat: A KEM-i Természetjáró Szövetség Vezetőségi ülése, melyen egyesületünk is részt vett (egyesületünk is vállalt túraútvonal karbantartást Baj és környékén!) (Vig Szilveszter)

MÁRCIUS:

Egyesületünk beadott NCA pályázatait hiánypótolta a hónap folyamán, ezekből 4-et be is fogadtak, várjuk az eredményeket (egy pályázatot sajnos elutasítottak) (Oláh András, Mocsi Ádám)

Március 12. szombat (Ünnepi Túra): Tata - Budakeszi Vadaspark - Dendrológiai Alapítvány kertje, Alcsúti Arborétum (vezető: Varga Zoltán)

Március 25. Péntek: Előadás megtartása a ZSZK tevékenységéről, a civilségről, az önkéntességről és a más szférákkal való együttműködésről a TEKE Egyesület felkérésére a Bárdos Gimnáziumban (Oláh András)

Március 30. Szerda: Terepbejárás Körtvélyespusztán, mint lehetséges tábori helyszínen (Mocsi Ádám, Oláh András)


ÁPRILIS:

Április 2. Szombat: Szemétszedési Akció Tatabányán a Galla patak Dubnik patak összefolyásánál több szervezet részvételével (Oláh András)

Április 3. Vasárnap: Kertészkedés a Geológiai Múzeumban (Vig Edina, Molnárné Ági néni, Vigné Adrienn, Vig Szilveszter, Ambrus Zoltán)

Április 5. Kedd: Részvétel a budapesti ÖKOTECH kiállításon (Oláh András)

Április 10. Vasárnap: A sárga turistajelzés felfestése-karbantartása Baji-vadászház-Koldusszállás (Vig Szilveszter, Vig Edina, Molnárné Ági néni, Vig Ákos, Szegleti Zsófia)

Április 13-14. Szerda - Csütörtök: Részvétel a 13. Nyitott Kapuk kiállításon Tatabányán a MÜTF aulájában mint kiállító (Vig Ákos, Oláh András)

Április 15. Péntek: Részvétel a Bárdos Gimnázium Diákbiológus Napok rendezvényén, mint kiállító (Oláh András, Szokács Réka, Gulyás Irén)

Április 16. Szombat: Részvétel a 30. Gerecse 50 Teljesítménytúrán, mint kiállító (Vig Ákos, Vig Edina, Oláh András, Vigné Adrienn)

Április 19. Kedd: Előadás megtartása Magyarország hüllőiről a tatabányai Kölcsey Általános Iskolában (Törökné Ruppert Zsuzsanna)

Április 22. Péntek: Előadás megtartása a Tatai-medence vizeiről, karsztjelenségeiről a TEKE Egyesület felkérésére a Puskin Művelődési Házban (Mocsi Ádám)

Április 29. Péntek: Részvétel a „Ki tud többet Tatáról” városismereti vetélkedőn, mint akadálypont (Liszt András, Mocsi Ádám)

MÁJUS:

Május 06. Péntek: Részvétel a „Ki tud többet Tatáról” városismereti vetélkedőn, mint akadálypont (Liszt András)

Május 09. Hétfő: Előadás megtartása (Ízeltlábúak) a Szent Margit Iskolában (Oláh András)

Május 11. Szerda: Részvétel az Által-ér Szövetség elnökségi ülésén (Liszt András)

Május 12. Csütörtök: Részvétel a Duna-Ipoly Nemzeti Park Polgári Természetőri Képzésén (Szalay Zsuzsanna, Mocsi Ádám, Oláh András)

Május 14. Szombat: Részvétel a Családi Napon a Tatai Geológiai Múzeumban (Ambrus Zoltán, Vig Edina, Vig Ákos)

Május 19. Csütörtök: Vízminőség-vizsgálat, gyakorlati előadás az Öreg-tó Klubhotelben (Liszt Balázs)

Május 21. Szombat: Egyesületi Közgyűlés a tatai Tiszti Klubban

Május 24. Kedd: TCT Közgyűlés a Bordó Házban (Berkó Lászlóné Éva néni)

Május 26. Csütörtök: Részvétel az Által-ér Szövetség Tisztújító közgyűlésén. Egyesületünk marad a civil tagozat vezetője az elnökségben. (Oláh András)

Május 26. Csütörtök: Vízminőség-vizsgálat, gyakorlati előadás az Öreg-tó Klubhotelben (Mocsi Ádám)

Május 27. Péntek: Nyitott Kapuk Záróverseny Tatabányán a Szabadtéri Bányászati Múzeumban (Vig Ákos, Oláh András)

Május 28. Szombat: Egyesületi Kirándulás (Vig Szilveszter)

JÚNIUS:

Június 04. Szombat: Sárga turistajelzés fennmaradó részének terepfelmérése, felfestésének előkészítése (Vig Szilveszter, Barna Beáta, Vig Edina)

Június 05. Vasárnap: Részvétel a tatabányai Környezetvédelmi Világnap rendezvényen (Törökné Ruppert Zsuzsanna, Szalay Zsuzsanna, Mocsi Ádám , Oláh András)

Június 9. Csütörtök: Kőkúti Ált. Isk.: Fényes fürdő tanösvény bejárás (Mocsi Ádám)

Június 10. Péntek: Előadás megtartása egy gárdonyi általános iskolai csoportnak (klímavédelem témában) az Öreg-tó Klubhotelben (Oláh András)

Június 10. Péntek: Fazekas Ált. Isk.: Fényes fürdő tanösvény bejárás (Mocsi Ádám)

Június 17-19. Péntek - Vasárnap: Részvétel a Civil Szabadegyetem rendezvényén (Mocsi Ádám, Szalay Zsuzsanna, Oláh András, Török Éva)

Június 18. Szombat: Éjszakai lepkézés megtartása az Öreg-tó Klubhotelben (Szegedi Balázs)

Június 18. Szombat: A tatabányai SINOSZ csoportnak előadás és foglalkozás a Gerecse hegységről – Tardos, Malomvölgy (Mocsi Ádám, Szalay Zsuzsanna)

Június 19. Vasárnap: Civil Szabadegyetem Komárom-Komárno: Előadás: Visszatérő tatai karsztvizek és a Fényes fürdő bemutatása (Mocsi Ádám, Szalay Zsuzsanna)

Június 20. Hétfő: Előadás megtartása (Ízeltlábúak világa) a Szent Margit Általános Iskola várgesztesi táborában (Oláh András)

Június 23. Csütörtök: Támogató Oklevél átvétele Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságától a 2011. évi Környezetvédelmi Alap pályázati nyerteseként. (Liszt András)

Június 23. Csütörtök: Előadás megtartása (Visszatérő tatai karsztvizek és a Fényes fürdő bemutatása a Szent Margit Általános Iskola várgesztesi táborában (Mocsi Ádám)

Június 25. Szombat: Egyesületi kerékpáros kirándulás Hajdu Csaba vezetésével

Június 25. Szombat: Részvétel a Víz Zene Virág Fesztiválon, ahol az egyesületünket és az önkéntességet népszerűsítettük (Mocsi Ádám)

Június 30.- Július 3. Csütörtök - Vasárnap: Csónaktúra a Szigetközben és a Nagy-Dunán Dunakilititől Almásfüzitőig, 10 fő résztvevő Vig Szilveszter vezetésével.


Ezen kívül nyertünk 3 Tata Város által kiírt pályázaton, és az NCA működésin.

Elkészítettük a Pénzügyi és szakmai beszámolót az NCA 2010-es működési pályázatáról.

JÚLIUS:

Július 01. Péntek: Részvétel az Által-ér Szövetség újonnan megalakult elnökségének első ülésén (Mocsi Ádám)

Július 02. Szombat: Nyári természetismereti tábori megbeszélés a Cseke-tó partján (Tagság)

Július 05. Kedd: A körtvélyespusztai tábor helyszíni bejárása (Oláh András)

Július 09. Szombat: WWF+NATURAQUA Önkéntes nap az Öreg-tó partján (Mocsi Ádám, Szalay Zsuzsanna)

Július 10. Vasárnap: Fényes-fürdő Főzőnap, ahol a Zöld Sziget Kör több mint 10 versenyzőből elhozta a 2. helyezést a (káposztás) Csíki kakassal! (Mocsi Ádám, Szalay Zsuzsanna, Varga Tamás)

Július 13. Szerda: Éjszakai lepkézés megtartása a Szent Margit Általános Iskola tornyói táborában (Szegedi Balázs)

Július 15. Péntek: A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Közgyűlése Bajon (Mocsi Ádám)

Július 21. és 23. Csütörtök és Szombat: A körtvélyespusztai nyári tábor helyszínének rendbetétele (Mocsi Ádám, Szalay Zsuzsanna, Hári Soma, Vig Ákos, Szalay Sára, Oláh András)

Július 24-31. Vasárnap-Vasárnap: Nyári természetismereti tábor Körtvélyespusztán (Tagság, résztvevők)

AUGUSZTUS:

Augusztus 06. Szombat: Részvétel a Fényes fürdőn megrendezett Jambo Feszt rendezvényen, mint kiállító, előadó (Mocsi Ádám, Szalay Zsuzsanna)

Augusztus 11. Péntek: Részvétel a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség ülésén (Mocsi Ádám)

Augusztus 26-28. Péntek - Vasárnap: Egyesületünk evezős túrája Almásfüzitő és Szentendre között (Vig Szilveszter szervezésében)

Augusztus 27-28. Szombat - Vasárnap: Szelim Napi Regélő a Turul emlékműnél, segítségnyújtás a szervezőknek (egyesület)

Augusztus 29. Hétfő: Részvétel a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közgyűlésén (Mocsi Ádám)

SZEPTEMBER:

Szeptember 17. Szombat: Egyesületi túra (Mocsi Ádám)

Szeptember 17. Szombat: A Tatai Civil Hét keretében a Tatai Szabadtéri Geológiai Múzeum botanikai gyűjteményének és Varga Zoltán kaktuszgyűjteményének bemutatása (Varga Zoltán)

Szeptember 18. Vasárnap: A Tatai Civil Hét keretében túravezetés a tatai Fényes Fürdő tanösvényen (Mocsi Ádám)

Szeptember 22. Csütörtök: Részvétel és segítségnyújtás az Európai Autómentes Nap tatai rendezvényén (Molnár Ágnes, Vértesi Réka, Bálint Viktória)

Szeptember 24. Szombat: A Mikoviny Evezős túra útvonalának gyalogos bejárása (Oláh András, Kecskeméti Gábor, Szabó Andrea)OKTÓBER:

Október 01. Szombat: XVI. Mikoviny Által ér evezős emléktúra lebonyolítása (ZSZK - Mocsi Ádám, Szalay Zsuzsa, Liszt Balázs, Bánszky Mariann, Molnár Gézáné-Ági, Vig Edina, Törökné Ruppert Zsuzsa, Oláh András, Révalmási Tutajosok - Ercsey Áron, Tiszta Levegő Alapítvány- Kecskeméti Gábor, Szabó Andrea)

Október. 08. Szombat: Gombaismereti kirándulás Liszt András szakellenőr vezetésével és gombakiállítás Agostyánban

Október 20. Csütörtök: Előadás megtartása a Kőkúti Általános Iskolában a Fényes Fürdő természeti értékeiről (Mocsi Ádám)

Október 27. Csütörtök: Sikeres Polgári természetőri vizsga letétele a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságán (Mocsi Ádám, Oláh András)

Október hónap: Leader pályázatok benyújtása, NCA pályázatok elszámolása (működési 2010, 2011) (Mocsi Ádám, Oláh András)

NOVEMBER:

November 02. Szerda: A 2010-es és a 2011-es NCA pályázatok elszámolásának beküldése (Mocsi Ádám, Oláh András)

November 13. Vasárnap: Egyesületi kirándulás a Pes-Kőhöz, Mágyel Pista bácsi vezetésével

November 15. Kedd: A LEADER Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség pályázatainak benyújtása „Vércse Kincse” és a „Vércse Képzések” célterületekre (Mocsi Ádám)

November 18. Péntek: Részvétel a tatabányai Környezeti Nevelési Konferencián (Mocsi Ádám, Törökné Ruppert Zsuzsanna, Bánszky Mariann, Oláh András)

November 24. Csütörtök: Oktatás megtartása a tatabányai Szent Margit Általános Iskola 2. osztályos tanulóinak (Szalay Zsuzsanna)

November 25-27. Péntek-Vasárnap: Egyesületi sátras részvétel a tatai Vadlúd Sokadalmon (Szalay Zsuzsanna, Mocsi Ádám, Törökné Ruppert Zsuzsanna, Laposa Gergő)

DECEMBER:

December 13. Kedd: Molnárné Ági néni búcsúztatása

December 18. Vasárnap: Egyesületi találkozó, élménybeszámoló a tatai Albatrosz étteremben

December 26. Hétfő: Egyesületi Bejgli-túra Körtvélyespusztára, a 2011-es tábor helyszínére

Tata város pályázatainak beszámolója – Tábor, Sport (Mocsi Ádám, Oláh András)

Kelt: 2012. május 03.

Oláh András

Az egyesület elnöke

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés


Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'includes/xmlmenu.class.php' (include_path='.:/usr/local/php5.2/lib/php') in /web/zszk/zszk.hu/index.php on line 89